Words to Use in Class

Words to Use in Class

Ikidowansan ge Aabjikaazying Kinomaagegamigong / Words to Use in Class

Here are some words and phrases to use in the classroom. Make an effort to use these phrases no matter how many times you end up with the lights on/off.

 

CW 1 – 6

1. Maajtaadaa.
Let’s start.


2. Waazakonebidoon waazakonenjigan. Ni wii waazakonebidoon.
Turn on the light. I will turn on the light.


3. Wenipanad.
It is easy.


4. Zanagad.
It is difficult / hard.


5. Ningikendan.
I know it.


6. Gaawiin nin gikendasiin.
I don’t know it.
 

CW 7 – 12

7. Naadamawishin.
Help me.


8. Aaniin ezhi-ikidoyang Anishinaabemong?
How do we say it in Anishinaabemowin?


9. Aanikanootawishin
Translate / pronounce for me.


10. Gaawiin gi’gii noondawsii’in.
I did not hear you.


11. Miinawaa ikidon.
Again say it.


12. Gizhiiwen.
Say it louder.
 

CW 13 – 16

13. Awenen wiintam?
Who’s turn is it?


14. Niintam.
My turn.


15. Giintam.
Your turn.


16. Mii i’iw. Gi giizhiitaamin.
That’s it. We all are finished.