Niizhwaaswi G’mishomisinaanig (Our 7 Grandfathers)

Helen-Roy

(Etymology, Interpretation and Reading by Helen Fuhst Roy)

Learn more about Helen’s work at helenroy.net


Nbwaakaawin (Wisdom)

Nbwaakaawin

Naanaagodawendamowin kina gwaya ji-ayaang, ji-kinoomaage’angadwaa g’wiiji’bemaadiziinaanig, ji-aankenimaageyin gaa-zhi-waabanjigeyin.

Zaagi’idiwin (Love)

Zaagiidiwin

Wii-mooshtooyin e-anenimad g’wiiji’bemaadiz, wii-nsostawad miinwaa wii-bezhigong ezhi-gnawaabandameg bimaadiziwin, debwe’inimad gwaya kiin wii-bwaa-zaami-shpendiziyin, kina gegoo e-nishing wii-miigweyin miinwaa wii-minodoodaman kina gegoo gaataayiing e-temigag e-bimaadiziimigag.

Minaadendamowin (Respect)

Minaadendamowin

Wii-minaadendaman g’wiiji’bemaadiz e-ayaang, miigwechiwendaman miinwaa wii-mino-daapinaman kina gegoo, gegwa majidoodawaake gwaya maage majidoodange gegoo.

Aakwa’ode’ewin (Bravery)

Aakwaodeewin

Mshkwawendamowin ji-ayaaman kina gegoo e-zanagag ji-mino’baashkazikaman, wii-aakwa’ode’eyin miinwaa wii-bzindawad ode pii wiindamaag gegoo, wii-kikendaman ge-ni-nishing g’bimaadiziwiniming.

Debwewin (Truth)

Debwewin

Ntam ji-debwe’endaman waa-zhichigeyin, ezhi-zhichigeyin wi miinwaa ge-kidoyin, kikendan e-gwekwawendaagwag, mnaaajitoon debwewin, kikendan e-debwemigag, weweni waabandan e-zhi-nishing kina gegoo.

Dibaadendiziwin (Humility)

Dibaadendiziwin

Dibaadendaman mnik ge-waabandaweyin kiin ezhi-nishiyin, gegwa zaami-shpendizike, pane dibaadendizon.

Gwekwaadiziwin (Honesty)

Gwekwaadiziwin

Wii-kikendaman e-gwekwendaagwag bimaadiziwining, wii-debwetaagoyin ni-bimaadiziyin miinwaa gaa wiikaa ji-maji-doodawad g’wiiji’bemaadiz.

Share This Page, Choose Your Platform!